Как готовить домашнее задание

   В помощь учащемуся

Как готовить домашнее задание по русскому и белорусскому языкам
1. Работу начинай с работы над ошибками. Повтори правила, которые забыл.
2. Выучи или повтори заданное правило. Придумай свои примеры на это правило.
3. Прочитай задания упражнения.
4. Прочитай всё упражнение. Устно выполни задания к нему.
5. Выполни упражнение письменно.
6. Проверь свою работу.

Советы учителей по написанию изложения по русскому и белорусскому языкам
1. Слушать и воспринимать текст, осознавая тему и основную мысль.
2. Запомнить конкретные факты, последовательность изложения материала.
3. Осознать особенности авторского стиля и тип высказывания.
4. Воспроизводить услышанное в пересказе в соответствии со стилем и типом речи, подбирая для этого необходимые языковые средства.
5. После первого прослушивания текста стремитесь не только составить план, но и записать те слова, словосочетания, на которые обратили внимание, как на особенно выразительные.
6. Строить высказывание так, чтобы оно было цельным, связанным завершенным.

Если к завтрашнему дню нужно выучить стихотворение
1. Приготовление уроков начинай с работы над стихотворением.
2. Прочитай стихотворение вслух. Объясни трудные слова.
3. Прочитай стихотворение выразительно. Постарайся прочувствовать настроение, ритм стихотворения.
4.Прочитай стихотворение ещё 2 – 3 раза. Постарайся его запомнить.
5.Через несколько минут повтори стихотворение вслух по памяти, при необходимости заглядывая в текст.
6.После окончания домашней работы ещё 2 – 3 раза повтори стихотворение, не заглядывая в текст.
7. Перед сном ещё раз повтори стихотворение.
8. Утром следующего дня ещё раз прочитай стихотворение, а потом расскажи его наизусть.

Если стихотворение большое и трудно запоминается
1. Раздели стихотворения на четверостишия или смысловые отрывки.
2. Выучи первый отрывок.
3. Выучи второй отрывок.
4. Повтори первый и второй отрывки вместе.
5. Выучи третий отрывок … .
6. Расскажи наизусть всё стихотворение.
7. Повтори стихотворение ещё раз перед сном.
8. Утром следующего дня прочитай стихотворение по учебнику, а потом расскажи его наизусть.

Схема кароткай літаратуразнаучай характарыстыкі жыцця і творчасці пісьменніка
1. Агульная характарыстыка гістарычнага перыяду, у які працавау (працуе) пісьменнік.
2. Кароткія звесткі біяграфічнага характару аб аутары.
3. Характарыстыка творчасці пісьменніка 1. Пачатак літаратурный дзейнасці.
4. Этапы літаратурнай дзейнасці.
5. Мастацкія асаблівасці некаторых творау.
6. Пісьменнік і грамадства.
7. Вашы асабістыя адносіны да творчасці гэтага аутара.
8. Значэнне дзейнасці пісьменніка.

МАРФАЛАГІЧНЫ РАЗБОР
Марфалагічны разбор мае на мэце ахарактарызаваць слова ў мсжах сістэмы асноўных граматычных значэнняў, яму ўласці-вых. Агульнасць граматычных прымет аб'ядноўвае словы ў вялікія класы - часціны мовы, таму поўнае апісанне слова можна зрабіць на падставе вызначэння ўсіх граматычных значэнняў канкрэтнага прадстаўніка той ці іншай часціны мовы.

НАЗОЎНІК
1. Пачатковая форма (назоўны склон адзіночнага ліку).
2. Агульны або ўласны .
3. Адушаўлёны або неадушаўлёны.
4. Канкрэтны або абстрактны.
5. Мужчынскага, жаночага, ніякага або агульнага роду.
6. Першага, другога, трэцяга скланення, рознаскланяльны або нескланяльны.
7. Склон.
8. Лік.
9. Сінтаксічная роля ў сказе.

ПРЫМЕТНІК
1. Пачатковая форма (назоўны склон адзіночнага ліку мужчынскага роду).
2. Разрад паводле значэння (якасны, адносны, прыналежны).
3. Ступень параўнання (для якасных) : вышэйшая, найвышэйшая (калі такая ёсць).
4. Поўны ці кароткі
5. Род.
6. Лік.
7. Склон.
8. Сінтаксічная роля ў сказе.

ЛІЧЭБНІК
1. Пачатковая форма (назоўны склон).
2. Разрад па значэнню (колькасны або парадкавы).
3. Разрад па структуры (просты, састаўны або складаны).
4. Склон (для колькасных).
5. Род, лік, склон (для парадкавых).
6. Сінтаксічная роля ў сказе.

ЗАЙМЕННІК
1. Цачатковая форма (назоўны склон адіночнага ліку).
2. Разрад паводле значэння.
3. Род (калі ёсць).
4.Склон.
5.Лік (калі ёсць).
6.Асоба (для асабовых).
7.Сінтаксічная роля ў сказе.

АРФАГРАФІЧНЫ РАЗБОР
Арфаграфічны разбор зводзіцца да вызначэння ў слове ар-фаграмы і вытлумачэння яе сутнасці. Арфаграмы ёсць не ва ўсіх словах, а толькі ў тых, якія даюць магчымасць выбару аднаго спосабу напісання з некалькіх. Так, выбар літары а або э ў пер-шым пераднаціскным складзе вызначаецца паходжаннем слова, параўн.: рака і рэкорд. Выбар літары і (або й) у корані слова пас-ля прыстаўкі залежыць ад здольнасці яе да складаўтварэння, па-раўн.: зайсці, але суіснаваць.
Напісанне слова можа быць заснавана на некалькіх арфа-грамах, напрыклад, слова д ы я л о г перадаецца на пісьме ў ад-паведнасці
1) з правапісам д (дз) у словах іншамоўнага паходжання,
2) з правапісам спалучэння галосных іа ў запазычаных словах,
3) з правапісам глухіх зычных у пазіцыі канца слова.
Умовай арфаграфічнага разбору з'яўляецца добрае ведан-не сістэмы беларускага правапісу.
У з о р. Расчуліўся дзед, уздыхнууў адказ.
Расчуліўся - правапіс зычных у прыстаўках. Прыстаўка рас- перад звонкімі і санорнымі пішацца з літарай з, а перад глухімі з літарай с. Расчуліўся - правапіс ў.Літара ў (нескладовае) пішацца пасля галосных у сярэдзіне або на канцы слова.
Дзед - правапіс д- дз. Пры памякчэнні д пераходзіць у гук дз, які адлюстроўваецца на пісьме. Дзед - правапіс звонкіх і глухіх зычных. Аглушэнне звонкіх зычных на канцы слоў на пісьме не перадаецца.
Уздыхнуў - правапіс у. Літара у пішацца нязменна неза-лежна ад націску ў пачатку слова. Уздыхнуў - правапіс ў. Літара ў (нескладовае) пішацца пасля галосных на канцы слова.
Адказ - правапіс звонкіх і глухіх зычных. Аглушэнне звонкіх зычных перад наступным глухім гукам і ў сярэдзіне, і ў канцы слова на пісьме не перадаецца.

ФАНЕТЫЧНЫ РАЗБОР
Мэта фанетычнага разбору слова - ахарактарызаваць гу-кавую форму слова як сукупнасць самастойных і адметных гукаў Варта ўвагі тая акалічнасць, што ў беларускай мове арфагра-фічныя правілы, у аснове якіх ляжаць розныя прынцыпы, часам дзейнічаюць насуперак вымаўленню. У выніку гэтага суадносіны артыкуляцыйна-акустычных якасцей гука і яго абазначэння пэў-най літарай не заўсёды цесныя ў розных арфаграфічных умовах. Пра тое, што беларускае алфавітнае пісьмо не перадае ўсіх аса-блівасцей вымаўлення, сведчыць абазначэнне наступных гукаў:
- літары е, ё, ю, я абазначаюць два гукі ў сукупнасці: й + э (па[йэ]хаць); й + о (ра[йо]н); й +у (га[йу]чы); й + а (ма[йа]к);
- літары в, н, л і інш. абазначаюць два розныя гукі сітуа-цыйна: [в] і [в'] - (воз і вёз); [н] і [н'] - (нос і нес)\ [л] і [л'] -(стол і столь);
- літара можа не мець гукавога ўвасаблення - ь (разьбяр, фальварак, таньчыць);
- дзве літары (дыграфы) могуць абазначаць адзін гук: нн -[ н ] (насеннё); дз - [дз] (дзіўны); дж - [дж] (дожджык).
Акрамя асаблівасцей перадачы літар на пісьме, абумоў-леных характарам нацыянальньага алфавіта, трэба ўлічваць і тыя функцыянальныя змены гукаў, якія не адлюстроўваюцца графічна. Гзта звязана з узаемадзеяннем, а ў выніку і змяненнем гучання сумежных гукаў у маўленчай плыні:
- аглушэнне: падсмажыць [патсмажыц'], сцежка [с'ц'ешка];
- азванчэнне: вакзал [вагзал], барацьба [барадз'ба];
- поўнае прыпадабненне: сшытсік [Шытак], зжоўкнуць [жоўкнуц '].
Каб даць поўную характарыстыку слову, трэба:
1) падзяліць слова на склады, вызначыць іх колькасць і месца націску ў слове;
2) даць артыкуляцыйна-акустычную характарыстыку гукаў і ўка-заць іх літарную адпаведнасць на пісьме;
3) вызначыць колькасныя суадносіны зычных і галосных гукаў і літар, якімі яны абазначаны.
У з о р . Адхіснуцца [атх'існуца]
Слова складаецца з 4 складоў, націскны склад [ну].
[А] - галосны, абазначаны літарай а
[т] - зычны, глухі, цвёрды, абазначаны літарай д;
[х] - зычны, глухі, мяккі, абазначаны літарай х;
[і] - галосны, абазначаны літарай і;
[с] - зычны, глухі, цвёрды, свісцячы, абазначаны літарай с;
[н] - зычны, звонкі, цвёрды, абазначаны літарай н;
[у] - галосны, абазначаны літарай у;
[ц]-зычны, глухі, цвёрды, свісцячы, падоўжаны, абазначаны
літарамі цц; [а] - галосны, абазначаны літарай а.
У слове 4 галосныя і 5 зычных гукаў,.якія перадаюцца 10 літарамі.

СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫ АНАЛІЗ
Задача словаўтваральнага аналізу - вызначыць словаўтва ральную структуру слова, гэта значыць вылучыць словаўтваральную аснову і словаўтваральныя сродкі (суфікс, прыстаўку, злучальны галосны і інш). Прасцей можна сказаць, што словаўтваральны аналіз - гэта высвятленне, ад чаго і з дапамогай чаго ўтворана слова. Максімальна поўны аналіз заключаецца ва ўказанні паслядоўнасці ўсіх звёнаў словаўтваральнага працэсу, які можа быць паказаны ў выглядзе ланцужка: абумоўленасць: умова —” абумовіць —” абмоўліваць —” абумоўлены —” абумоўленасць.
Мінімальнае патрабаванне такога аналізу зводзіцца да вы-лучэння ўтваральнай асновы і словаўтваральнага сродку.
У з о р. Бяздоказны - доказны + бяз- ;
бязважкасць – бязважкі + -асць ; бязевы - бязь + -ев- + (-ы).
Пры марфемным і словаўтваральным аналізе аднаго і таго ж слова можа вылучацца розная колькасць марфем. Так, слова разумніца ўтварылася ў выніку далучэння суфікса да прыметніка разумны, таму пры словаўтваральным аналізе вылучаем утва-ральную аснову разумн- і словаўтваральны суфікс -іц-. Пры мар-фемным разборы вычляняюцца не дзве, а тры структурныя часткі асновы: разум- (корань) + -н- (суфікс) + -іц- (суфікс) + -а (кан-чатак).

Рэкамендацыі да работы над сачыненнем
1. Дакладна вывучайце тэксты мастацкіх творау і літаратуразнаучыя працы.
2. Перш, чым прыступіць да работы над сачыненнем, прадумайце, які матэрыял для раскрыцця тэмы падабраць.
3. Прагледзьце уважліва свае сшыткі па літаратуры, дзе змешчаны разнастайныя планы, тэзісы, падбор цытат.
4. Памятайце, што і эпіграф, і план, і ізлажэнне матэрыялу у сачыненні павінны адпавядаць тэме.
5. Захоувайце суразмернасць частак у сачыненні.
6. У сачыненні абгрунтоувайце свае думкі цытатамі і прыкладамі, рабіце параунанні, вывады, выказвайце свае меркаванні.
7. Галоунае, аб чым неабходна памятаць,-самастойнае выкананне работы.
8. Старайцеся выражаць думкі дакладнай і яснай мовай.
9. Бездакорная знешняя форма сачынення (прыгожы почарк, размеркаванне тэкста сачынення: загаловак, эпіграф, план, асобныя часткі).


Літаратуразнаучы аналіз мастацкага твора
1. Агульная характарыстыка гістарычных абставін, у якіх быу напісаны твор.
2. Якое месца займае твор у сістэме літаратурнай дзейнасці пісьменніка?
1. Да якога перыяду ен адносіцца?
2. Ці працавау аутар у час напісання гэтага твора над іншымі?
3. Звесткі аб:
1. Даце першай публікацыі.
2. Уплыве твора на свядомасць чытачоу, фарміраванне грамадскай думкі.
3. Ацэнка твора, яго ідэйнай накіраванасці у еувязі з гістарычна-палітычнымі зменамі у грамадстве.
4. Характарыстыка ідэйнага зместу твора.
5. Вашы асабістыя адносіны да мастацкага твора.
6. Месца твора у гісторыі культуры.
7. Характарыстыка:
1. Часу, падзеі, якія апісваюцца у творы.
2. Персанажау.
3. Асабістасці сюжэта, кампазіцыі, стылю твора.
4. Праблематыкі, канфлікту.


Как решать задачи
Прочитай задачу и представь себе то, о чём говориться в задаче.
Запиши задачу кратко или выполни чертёж.
Поясни, что показывает каждое число, повтори вопрос задачи.
Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи. Если нет, то почему. Что нужно узнать сначала, что потом.
Составь план решения.
Выполни решение.
Проверь решение и ответ на вопрос задачи

Подготовка к уроку математики
Выяснить тему, которую изучаешь.
Подготовить учебники, справочную информацию, принадлежности.
Внимательно изучить параграф, заучить определения, формулы, разобраться с решением заданий, приведенных в учебнике.
Выполнить на черновике задания, свериться с ответом и после этого переписать в тетрадь.


Что нужно знать для успешного решения задач по физике
1. Все задачи следует решать в общем виде. Это позволяет вырабатывать общие приемы решения, облегчает анализ полученных результатов и их проверку.
2. Перед решением задач внимательно изучите основные формулы соответствующих разделов. Если что-то непонятно в условии задачи, обратитесь к учебнику. В процессе решения по мере необходимости полезно повторить теоретический материал с целью уточнения особенностей явления, о котором идет речь в условии.
3. При решении количественных задач рекомендуем соблюдать следующую последовательность действий.

Анализ условия задачи — этап работы, являющийся наиболее ответственным, так как правильным пониманием физики процессов и явлений, рассматриваемых в задаче, определяется стратегия действий и составление плана решения задачи.
В процессе анализа устанавливаются все отличительные особенности физического явления, лежащего в основе задачи, выделяются специфические связи и закономерности, а также границы их применимости.

Сокращенная запись условия задачи — выделяются исходные и искомые величины. При необходимости исходные величины дополняются данными из других источников. При сокращенной записи условия следует применять общепризнанные обозначения, заботясь о том, чтобы разные физические величины получили разные обозначения, кроме того, целесообразно все данные представлять в одной системе единиц (например, СИ).

Построение чертежа — графическая запись условия задачи, где схематично показаны основные этапы явления, лежащего в основе задачи. Он дает наглядное представление об описанном в условии задачи явлении, зримо выделяя отдельные, существенные для решения связи между физическими величинами, что во многих случаях значительно облегчает решение.
Чертеж должен быть достаточно крупным и аккуратным, по возможности без искажений соотношений между представленными на нем физическими величинами.

Составление системы уравнений — работу следует начинать с записи уравнения (уравнений) теоретического курса, связывающего (связывающих) искомую величину (искомые величины) с другими величинами, являющимися исходными либо вспомогательными. При отсутствии в теоретическом курсе соответствующей формулы ее необходимо составить самостоятельно с учетом вытекающих из условия взаимосвязей между физическими величинами. В дальнейшем записываются формулы, связывающие вспомогательные величины с исходными и (или) новыми вспомогательными величинами. Если число уравнений меньше числа неизвестных, то систему уравнений следует дополнить, отыскав для этого среди физических величин связи, не учтенные в записанной системе, либо найти в условии скрытые данные, также не учтенные при записи уравнений. Если количество линейно независимых уравнений больше количества, неизвестных величин, то чаще всего это свидетельствует о наличии ошибок при составлении системы уравнений для решения грамотно составленной задачи.
Каждое уравнение системы должно удовлетворять правилу размерностей, проверка которого позволяет исключать ошибки еще на этапе записи уравнений.

Решение системы уравнений — осуществляется в общем виде одним из способов, известных в математике, при этом искомая величина (величины) представляется(ются) в виде известной функции (алгебраического выражения) исходных величин. Решение системы уравнений возможно только при правильном учете всех связей между физическими величинами, даваемых условием задачи.

Анализ и проверка решения — при анализе решения надо установить соответствие полученного результата условию задачи, выявить реальность полученного значения физической величины, выделить ответы (при наличии нескольких ответов), отвечающие условию задачи, сопоставить соответствие результатов, полученных из общего решения в частных случаях, с результатами, иногда получаемыми без решения и являющимися очевидными.
О наличии или отсутствии ошибок в решении судят по соответствию условию задачи всех записанных соотношений, по правильности всех выполненных алгебраических преобразований, по соблюдению правила размерностей. Несоблюдение правила размерностей является действенным индикатором ошибочности решения. Правило размерностей выполняется, если размерность искомой величины совпадает с размерностью, получаемой путем алгебраических преобразований над размерностями величин, входящих в полученную для искомой величины функцию.

Числовые расчеты — осуществляются в одной системе единиц, а точность вычислений определяется точностью задания исходных величин.
Числовой ответ анализируется и проверяется аналогично решению в общем виде.

Запись решения — выполняется так, чтобы можно было проследить весь ход рассуждений, при этом особое внимание обращается на обоснование каждого из предпринимаемых действий.

Запись ответа — дается сначала в общем виде, затем записывается числовой ответ (если это возможно).